Valtyr - Verinen Saagat

Valtyr - Verinen Saagat

Album dành cho những người yêu thích pagan viking metal theo phong cách của Falkenbach. Một bản sao của Fal


Valtyr - Verinen Saagat 2011
pass: pikarock.com

01 Intro
02 Runesang
03 Balder's Pyre
04 Fallen In Blood
05 Far From Gotland
06 Verinen Saagat
07 Wodenkult
Valtyr - Verinen Saagat

Post a Comment

toppage